Voldoe ik aan de privacy-wetgeving?

Privacy

Wat moet ik doen?

Er is de laatste tijd veel discussie over de aanlevering aan Stichting Benchmark GGZ. De discussie is een eigen leven gaan leiden en wij willen onze klanten graag informeren over de implicaties.

Wat is de aanleiding geweest?

Er zijn kamervragen geweest van de SP over de aanlevering aan SBG. De minister heeft aangegeven dat de toestemmingsvereiste van toepassing is op de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG: de patiënt dient toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens. Dit ligt in de lijn van een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van april 2016. De minister heeft aangegeven dat dit de enige wettelijke grondslag is voor aanlevering aan SBG.

Kan ik aanleveren aan InfinitCare?

InfinitCare heeft met al haar klanten afspraken gemaakt in de bewerkersovereenkomst. Hierin is geregeld dat u gegevens kunt aanleveren en gespecificeerd waarom en hoe we de data bewerken. Wij zijn door deze overeenkomst een onderdeel van uw ICT-infrastructuur. U kunt dus gerust SAM blijven gebruiken.

Kan ik aanleveren aan SBG?

De meeste zorgaanbieders hebben deze ‘toestemmingsvereiste’ al geregeld, bijvoorbeeld via een ondertekend behandelplan of een aanmeldformulier, en voldoen daarmee aan de eisen om data geautoriseerd aan SBG aan te leveren. Als u dat nog niet geregeld heeft, dan is het aanpassen van deze procedure zinvol. Het eventueel aanscherpen van de betreffende passage kan wenselijk zijn.

Alle gegevens die zijn aangeleverd aan SBG voor de uitspraak van de AP hoeven niet vernietigd te worden. Voor patiënten die vanaf april 2016 in behandeling zijn gekomen dient u wel actie te ondernemen om hun alsnog akkoord te laten gaan met de aanlevering aan SBG.

De minister onderzoekt of additionele wetgeving nodig is en treedt hierover in overleg met partijen en AP.

Wilt u de aanlevering aan SBG toch opschorten dan is dat mogelijk. Wanneer wij voor u de aanlevering aan SBG verzorgen, kunt u dit via e-mail bij de servicedesk aangeven.

Gevolgen van niet aanleveren aan SBG

Met het niet aanleveren aan SBG voldoet u niet aan het kwaliteitsstatuut en daarmee niet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Ook heeft het Ministerie van VWS de NZA verzocht om per 2018 de ROM-aanlevering als declaratievereiste te stellen. Tenslotte voldoet u mogelijk niet aan verplichtingen die u bent aangegaan met zorgverzekeraars.

Tenslotte wijzen we u erop dat het nu onduidelijk is of in een later stadium heraanleveringen bij SBG mogelijk zijn.

Neem bij vragen contact op met uw implementatieconsultant.