Gemeenteportaal

Hoe zorg je voor voldoende uitkomstmetingen binnen de jeugdhulp en Wmo?

Sociaal Domein Fryslân laat zien dat het kan!

Veel gemeenten verzamelen uitkomstgegevens. Een fout die zorgaanbieders vaak maken, is het negeren van de moeite die het kost om deze gegevens te verzamelen en aan te leveren. Bij onvoldoende metingen hebben gegevens geen zeggingskracht en is de hele inspanning eigenlijk voor niets geweest. Sociaal Domein Fryslân (SDF) heeft hieraan wel voldoende aandacht besteed en met succes!

Respons-SDF

Voorbeeldrapportage

Resultaten respons

De bulk van de meer dan driehonderd zorgaanbieders heeft een verwerkersovereenkomst getekend en is bezig om gegevens aan te leveren op het Gemeenteportaal. Aan het eind van het jaar verwachten alle middengrote en grote zorgaanbieders data aan te leveren. De responspercentages voor de drie indicatoren die SDF verzamelt, zijn 83%, 26% en 28% van de aangeleverde toewijzingen. Die percentages stijgen gestaag doordat zorgaanbieders aanpassingen doen in hun meetproces.

Aandacht voor zorgaanbieders

SDF werkt samen met InfinitCare. Binnen het gemeenschappelijke project is veel aandacht gegaan naar de moeilijkheden die zorgaanbieders ondervinden om metingen te verzamelen. Zorgaanbieders kunnen deelnemen aan informatiesessies, hebben toegang tot uitgebreide informatie online en met vragen kunnen ze terecht bij de servicedesk.

Informatie over respons

Binnen het Gemeenteportaal worden rapportages getoond van de respons op de verschillende indicatoren. Deze percentages willen weleens tegenvallen, maar bieden ook een startpunt om nog eens kritisch te kijken naar het meetproces. Immers, de redenen waarom metingen niet worden afgenomen, zijn legio.

Redenen respons

Meer weten?

  • Lees meer over de filosofie van SDF.
  • Wist u dat u ook CBS-bronbestanden kunt verwerken in het Gemeenteportaal?
  • Meer informatie over het Gemeenteportaal vindt u hier.
  • Op het congres Leren en Verbeteren van Binnenlands Bestuur hebben SDF en InfinitCare een deelsessie verzorgd. Vraag hier de presentatie aan.

Over het Gemeenteportaal

Het Gemeenteportaal faciliteert gesprekken over zorgresultaten tussen gemeente en zorgaanbieder. Dat gesprek is al ingewikkeld genoeg en daarom brengt InfinitCare voor u de juiste informatie in kaart: uitval van cliënten, cliënttevredenheid en doelrealisatie van de aangeboden jeugdhulp. Gemeenten worden zo in staat gesteld om resultaatdoelen te bepalen en hierop te sturen.

Met het Gemeenteportaal krijgen gemeenten toegang tot eenduidige en heldere rapportages, en kunnen zij voldoen aan artikel 2.2 van de Jeugdwet. De uitkomsten jeugdhulp zijn gebaseerd op de geharmoniseerde uitkomsten zoals die zijn vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).