Gemeenteportaal

Hoe verzamelt u resultaten van jeugdhulp met oog voor privacy?

Gemeenteportaal informatiebeveiliging

Veilig uitkomstmetingen verzamelen

Met de privacywet AVG zijn persoonsgegevens beter beschermd dan ooit. Tegelijkertijd zijn veel gemeenten huiverig om nog (persoons)gegevens te verzamelen, al hebben ze die wel nodig − om op de uitkomsten van jeugdhulp te kunnen sturen bijvoorbeeld. Hoe lost u deze schijnbare tegenstelling op?

Grondslag van verzameling van gegevens

Voor het verzamelen van data is een grondslag nodig. Die kan in de wet verankerd zijn, maar kan ook door expliciete toestemming van de patiënt of cliënt worden gerealiseerd. Expliciete toestemming betekent wel dat er duidelijk moet worden aangegeven hoe de gegevens zullen worden gebruikt. De patiënt moet daar ook bewust toestemming voor verlenen.

Uitkomsten jeugdhulpDoel van verzameling van gegevens

Elke gemeente moet zichzelf afvragen of (persoons)gegevens daadwerkelijk overgedragen moeten worden van een zorgaanbieder naar een gemeente. Vaak is een gemeente niet geïnteresseerd in de gegevens van individuele cliënten, maar wil zij wel de bereikte resultaten op geaggregeerd niveau van een zorgaanbieder inzien.

Dit is binnen het Gemeenteportaal van Trusted Third Party InfinitCare goed geregeld. (Persoons)gegevens worden verwerkt en gemeenten krijgen niet de data zelf in bezit, maar hebben wel toegang tot relevante rapportages. Binnen het Gemeenteportaal zijn maatregelen genomen om indirecte herleidbaarheid te voorkomen.

Wijze van dataoverdracht

Het kan zo zijn dat een gemeente wel degelijk wil beschikken over gegevens om bijvoorbeeld additionele analyses te doen. Dan is het de vraag hoe deze data worden overgedragen. Hoe zorgt u ervoor dat het transport van gegevens veilig gebeurt? Doet u dat geanonimiseerd of gepseudonimiseerd?

Wat is er te regelen?

Het is zeker goed mogelijk om in het AVG-tijdperk (persoons)gegevens te verzamelen. Houd er wel rekening mee dat de voorbereiding grondiger is en vaak meer tijd in beslag neemt dan gebruikelijk. Zeker als gemeenten in regionaal verband werken, kan het verkrijgen van instemming van functionarissen gegevensbescherming flink wat tijd in beslag nemen. Vaak wordt ervoor gekozen om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Ook het opstellen van de juiste verwerkersovereenkomsten kost tijd.

Uiteraard geldt dat als bovenstaande vragen goed kunnen worden beantwoord, de doorlooptijd drastisch wordt verkort. InfinitCare kan hierbij helpen, zoals we dat bijvoorbeeld in Friesland hebben gedaan.

Meer weten?

  • Meer informatie over het Gemeenteportaal vindt u hier.
  • Wist u dat u ook CBS-bronbestanden kunt verwerken in het Gemeenteportaal?
  • Ook Sociaal Domein Fryslân maakt gebruik van het Gemeenteportaal. Lees meer over hun filosofie.
  • Op het Congres Sociaal Domein van Binnenlands Bestuur met als thema ‘Leren en verbeteren’ hebben SDF en InfinitCare twee drukbezochte deelsessie verzorgd. Vraag hier de presentatie aan.