Gemeente Almere in gesprek met jeugdhulpaanbieders over kwaliteit

gemeente Almere kwaliteit uitkomsten

Gemeente Almere brengt kwaliteit jeugdhulp in beeld

InfinitCare gaat de gemeente Almere ondersteunen bij het in kaart brengen van behandeluitkomsten van de jeugdhulp in Almere. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Gemeenteportaal.

Net als veel andere gemeenten probeert de gemeente Almere steun te bieden aan iedereen die het nodig heeft en zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Daarin zoekt de gemeente Almere een balans tussen de tevredenheid van de klant, het effect van de ingezette jeugdhulp, maar ook de betaalbaarheid van jeugdhulp nu én in de toekomst.

Gesprekken voeren op inhoud en kwaliteit

“De gemeente beschikt over veel informatie, maar nog niet over kwaliteitsinformatie.” Aan het woord is Arend van Dijk, senior contract- en leveranciersmanager jeugd bij de gemeente Almere. “Juist deze informatie is nodig om verdieping te brengen in onze voortgangsgesprekken met zorgaanbieders. Zo hoeven we het gesprek niet alleen op volumes en financiën te voeren, maar kan het ook op inhoud en kwaliteit. Zo denken we bij te dragen aan een beter zorglandschap in Almere.

De gemeente Almere gaat actief informatie verzamelen die gebaseerd is op de ‘landelijke outcome indicatoren jeugd’, de indicatorenset van het NJi. Deze informatie dienen alle zorgverleners al te verzamelen voor het CBS. De informatie die het CBS ter beschikking stelt volstaat niet om de benodigde verdieping te bereiken bij een gesprek over kwaliteit.

Om die reden zijn we erg content met InfinitCare die met hun Gemeenteportaal een proces en dashboard hebben ontwikkeld om de beleidsinformatie jeugd op een goede manier te verwerken en presenteren per aanbieder. Die verwerking verloopt zorgvuldig, waarbij rekening wordt gehouden met alle privacy- en informatiebeveiligingsaspecten.

Voordelen zorgaanbieder

De administratieve lasten die dit project voor zorgaanbieders met zich meebrengt zijn minimaal, omdat ze hetzelfde bestand dienen aan te leveren als bij het CBS. Daarnaast is het dashboard ook voor de jeugdhulpaanbieder toegankelijk. Zo kunnen beide organisaties de kwaliteitsinformatie inzien en analyseren. In april 2021 denken we de eerste gesprekken op basis van de verzamelde informatie te kunnen voeren.”

Meer weten?

  • Meer informatie over het Gemeenteportaal vindt u hier.
  • Wilt u ook uitkomsten verzamelen met behulp van CBS-bestanden? Lees meer>>
  • Het Sociaal Domein Fryslân maakt ook gebruik van het Gemeenteportaal. Lees meer>>
  • Meer weten over de uitkomsten in de WMO? Lees meer>>

Over het Gemeenteportaal

Gemeenteportaal informatiebeveiligingHet Gemeenteportaal faciliteert gesprekken over zorgresultaten tussen gemeente en zorgaanbieder. Dat gesprek is al ingewikkeld genoeg en daarom brengt InfinitCare voor u de juiste informatie in kaart: uitval van cliënten, cliënttevredenheid en doelrealisatie van de aangeboden jeugdhulp. Gemeenten worden zo in staat gesteld om resultaatdoelen te bepalen en hierop te sturen.

Met het Gemeenteportaal krijgen gemeenten toegang tot eenduidige en heldere rapportages, en kunnen zij voldoen aan artikel 2.2 van de Jeugdwet. De uitkomsten jeugdhulp zijn gebaseerd op de geharmoniseerde uitkomsten zoals die zijn vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).