Gemeenteportaal

Uitkomsten sociaal domein in beeld met Gemeenteportaal

Als gemeente wilt u de resultaten van ingekochte zorg inzichtelijk krijgen zonder zorgaanbieders op te zadelen met administratieve lasten. Het Gemeenteportaal van InfinitCare maakt dit mogelijk. Hier hebben zorgaanbieders en gemeenten toegang tot eenduidige en heldere rapportages, waardoor een goed gesprek over kwaliteit mogelijk is.

De rapportages in het Gemeenteportaal zijn gebaseerd op de geharmoniseerde set outcome-indicatoren. Deze zijn geschikt voor de Wmo en de jeugdhulp. Het gaat om de volgende indicatoren.

  • Cliënttevredenheid
  • Doelrealisatie (Goal Attainment Scaling)
  • Probleemvermindering
  • Zonder hulp verder kunnen
  • Uitval
Gemeenteportaal

InfinitCare heeft ruime ervaring met het uitwisselen van zorgresultaten in het sociaal domein. Wij kennen de uitdagingen waar zorgaanbieders en gemeenten voor staan.

Wat zijn de voordelen?

Gesprek over kwaliteit

Zorgaanbieders en gemeenten hebben toegang tot dezelfde uitkomstrapportages, waardoor een goed gesprek over kwaliteit mogelijk is.

Betrouwbare uitkomsten

Alle relevante uitkomsten binnen het sociaal domein worden eenduidig volgens de laatste inzichten bepaald en verwerkt in rapportages.

Vermindering van administratieve lasten

Zorgaanbieders leveren hun uitkomsten slechts één keer aan bij het Gemeenteportaal van InfinitCare en niet tientallen keren bij individuele gemeenten.

Betrouwbare verwerking van gegevens

Gegevens worden zorgvuldig gecontroleerd, gekoppeld en gefilterd.

Privacy gewaarborgd

Gemeenten ontvangen geen persoonsgegevens maar rapportages, waarbij indirecte herleidbaarheid is uitgesloten.

SDF en Almere

Gemeente Almere en Sociaal Domein Fryslân

De gemeente Almere en Sociaal Domein Frylân hebben goed zicht op de behandeluitkomsten van zorgaanbieders in het sociaal domein.

De gemeente Almere en Sociaal Domein Fryslân willen goede en betaalbare zorg bieden aan hun inwoners. Met het Gemeenteportaal worden de behandeluitkomsten in kaart gebracht en daarmee ontstaat er zicht op de kwaliteit van de aangeboden zorg in de gehele regio of gemeente. Zo krijgen voortgangsgesprekken tussen contractmanagers en aanbieders verdieping en kan de ondersteuning van inwoners verbeterd worden.

Meer weten over de werkwijze van de gemeente Almere?

Meer weten over de kwaliteit van de Wmo of de jeugdhulp in Friesland?

Kwaliteitsregistratie zorg

Privacy en informatiebeveiliging

Aandacht voor privacy en informatiebeveiliging is in de zorg van groot belang, omdat het zeer gevoelige informatie betreft. Met onze oplossingen, waarbij AVG-conformiteit altijd het uitgangspunt is, worden privacy en informatiebeveiliging op maat ingericht.

  • InfinitCare is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.
  • Periodiek worden penetratietesten uitgevoerd.
  • Wij bieden de mogelijkheid tot anonimisatie of pseudonimisatie van gegevens.
  • Binnen ons portaal kan uitkomstinformatie slim en veilig gedeeld worden tussen zorgaanbieders en andere stakeholders.