Sociaal domein in zwaar weer bij gemeenten

Raadsleden hebben onvoldoende grip op het sociaal domein, waardoor budgetoverschrijdingen ontstaan. Dat geldt met name voor de jeugdhulp. Minder dan twintig procent van de raadsleden geeft aan dat het voldoende grip heeft op de jeugdhulp. Gemeenten voelen zich genoodzaakt om hun reserves aan te spreken of zelfs een patiëntenstop in te voeren.

Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur. Naast tijdgebrek om dieper in het grote en complexe dossier te duiken, is ook de weinige informatie die raadsleden van de colleges van burgemeester en wethouders ontvangen een belangrijke oorzaak voor de lacune. Maar beschikken de colleges wél over deze informatie?

Gemeenten en zorgaanbieders zijn sinds 2015 vooral druk bezig geweest om de basics van de decentralisatie voor elkaar te krijgen. Een enorme operatie die veel aandacht van beide partijen heeft gevergd. Het is niet vreemd dat de informatievoorziening in die periode op een lager pitje stond, maar wel de hoogste tijd om daar mee aan de slag te gaan! Met als centrale vraag: Wat bereiken wij nu voor deze kwetsbare jeugd?

geen grip op jeugdzorg

Hoe kunnen gemeenten resultaten van hun jeugdhulp in kaart brengen?

Veel gemeenten vragen zorgaanbieders al om te rapporteren over hun behaalde resultaten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hen gevraagd hierbij rekening te houden met de uitkomsten zoals die door het NJi zijn geformuleerd. Denk hierbij aan Doelrealisatie, Cliënttevredenheid en Uitval. Deze uitkomsten worden ook daadwerkelijk uitgevraagd door gemeenten. Maar hoe doe je dat op gestructureerde wijze? Hoe zorg je ervoor dat de uitkomsten onderling vergelijkbaar zijn? En hoe ga je hierover in gesprek met zorgaanbieders? Dat zijn vragen die gemeenten zich momenteel stellen.

InfinitCare ondersteunt gemeenten bij deze vragen door uitkomsten in kaart te brengen met overzichtelijke rapportages. Deze kunnen worden gebaseerd op CBS-rapportages, maar gemeenten kunnen InfinitCare ook als Trusted Third Party (TTP) inzetten. Data worden dan gestructureerd verzameld, gecontroleerd en verwerkt tot eenduidige uitkomsten.

Wat betekent dat voor zorgaanbieders?

De resultaten van het onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur zullen bijdragen aan een trendversnelling, waarbij gemeenten meer grip willen krijgen op de resultaten van hun jeugdhulp. En die vraag komt uiteindelijk bij de zorgaanbieders terecht, want zij hebben daar het beste zicht op.

Om welke informatie vragen gemeenten?
Gemeenten vragen veelal om uitkomsten die zijn opgesteld door het NJi. Dat blijkt uit een verkenning die InfinitCare heeft uitgevoerd onder de aanbestedingen van gemeenten in 2017.

Hoe levert u uitkomsten aan bij gemeenten? 
Dat verschilt nogal per gemeente. De een zet hiervoor een aparte infrastructuur op, terwijl de ander genoegen neemt met CBS-rapportages. Weer een andere gemeente heeft eigen webformulieren of Excel-bestanden die de zorgaanbieder moet invullen.

Hoe stelt u de uitkomsten samen? 
Het samenstellen van de uitkomsten is om verschillende redenen complex en tijdrovend. Ze moeten gebaseerd zijn op informatie uit verschillende bronsystemen (meestal EPD- en ROM-leverancier). En op basis van deze informatie wordt u geacht om zelf te bepalen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld herstel of verslechtering. Tenslotte dient u deze informatie op verschillende manieren aan te leveren bij de gemeenten.

Als zorgaanbieder aan de slag met uitkomsten in de jeugdhulp?

InfinitCare heeft met SAM Jeugdhulp een antwoord voor zorgaanbieders met deze vragen. Wilt u niet langer worstelen met het aanleveren van gegevens aan tientallen of honderden gemeenten? Lees meer over onze oplossing SAM Jeugdhulp of neem contact met ons op.